Postní program farnosti 2012

TÉMA: „DOPROVÁZÍME JEŽÍŠE…“


     Jak správně prožít postní dobu? V různých příručkách, zbožných knihách je k tomu mnoho návodů. Můžeme se však také nechat vést Božím slovem, které k nám promlouvá každou neděli. Stačí jenom naslouchat tomu, co Písmo říká. Správnou odpověď řekne srdce, je-li zasaženo Božím slovem.

     Jinou možností je také sebezápor a almužna. Na čtvrtou neděli postní se uskuteční charitativní akce MISIJNÍ KOLÁČ, který šikovné maminky a babičky napečou a všichni budeme mít možnost „koupit“ si koláč po mši svaté. Výtěžek bude použit pro potřebné a lidi v nouzi.

     Pro děti je připraveno putování postní dobou s Ježíšem. Každé dítě dostane symbolický papírový baťůžek, do kterého si bude vkládat úkoly na jednotlivé týdny postní doby. O baťůžky budou děti pečovat a o Velikonocích je přinesou v obětním průvodu při mši svaté.

Popeleční středa - 22. 2. 2012

Je to den přísného postu. Půst od masa (je závazný od 14 let věku) půst újmy (zavazuje od 18 do 60 let věku) – dospělý člověk se jen jednou dosyta nají. Smyslem postu je obrátit se srdcem k Bohu, ne pouze splnit daný předpis. Půst také umožňuje větší soustředěnost na Boží věci a dává sílu k plnění Božího zákona.

Mše svatá s udílením popelce:

16:30 - Sokolnice 18:00 - Telnice

Příležitost ke svátosti smíření

Půl hodiny před každou mší svatou. Platí po celou dobu postní.

1. NEDĚLI POSTNÍ (26. 2.)

TÉMA: Duch vyvedl Ježíše na poušť… Mk 1,12-15

Samota srdce je předpokladem naslouchání. Je-li naše srdce zaplněno starostmi, zábavou, strachem, nedostatkem času a mnohými dalšími věcmi, nemůžeme ani počítat s tím, že bychom zaslechli tichý Boží hlas.Udělej si přes týden čas na Boha. Dovol mu, aby oslovil tvé nitro. Ztišení, Bible, modlitba mohou být tvými průvodci. Připrav se na to, že to nebude jednoduché a nepůjde to hned.


 

Ne 26. 2.2012

 • 14:00 hod. - pobožnost křížové cesty Sokolnice
 • 16:00 hod. - pobožnost křížové cesty Telnice.

          Během křížové cesty bude možnost ke svátosti smíření.

 • 17:00 hod. - Josefína Bakhita – 1. díl, promítání na faře v Telnici

 

Pá - So 2.–3. 3.2012

2. NEDĚLI POSTNÍ (4.3.)

TÉMA: …a byl před nimi proměněn… Mk 9,2-10

Správně vidět - to není pouhou záležitostí zdravých očí. Mnoho lidí se „dívá“ a „nevidí“ (Mk 8,18a). Ježíš se dnes učedníkům představuje v pravém světle. Ukazuje svou Božskou slávu, ale nezakrývá ani utrpení, které ho čeká.


 

V jakém světle vidíš sám sebe? A vidíš na druhých spíše chyby nebo víc dobrého? Neboj se namáhavého výstupu s Ježíšem na Horu proměnění, odmění tě světlem poznání. Snaž se přes týden uvidět dobro v druhém člověku i v sobě.


 

Ne 4. 3.

 • 14:00 - pobožnost křížové cesty Sokolnice
 • 16:00 - pobožnost křížové cesty Telnice

Během křížové cesty bude možnost ke svátosti smíření.

 • 17:00 - Josefína Bakhita – 1. díl, promítání v Hasičce v Sokolnicích

Pá 9. 3.

 • 17:00 - Vyrábění kraslic (Hasička Sokolnice)

3. NEDĚLE POSTNÍ (11.3.)

TÉMA: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ Jan 2,13-25

Chrám je místo zasvěcené Bohu, je svaté. Člověk nemá právo znesvěcovat je neuctivým, sobeckým chováním. Pán Ježíš svým vystoupením v chrámě ukazuje, nakolik mu záleží na „domě nebeského Otce“. Horlivost Ježíše je víc, než pouhé „splnění povinnosti“.


 

Někteří lidé dávají často na odiv svou „pobožnost“. Etymologicky to znamená něco „po Bohu“. Zbožnost má jiný základ. Vychází „z Boha“. Snaž se v tomto týdnu projevit svou ryzí zbožnost.


 

Ne 11. 3.

 • 14:00 - pobožnost křížové cesty Sokolnice
  16:00 - pobožnost křížové cesty Telnice

      Během křížové cesty bude možnost ke svátosti smíření.

 • 17:00 - Josefína Bakhita – 2. díl, promítání na faře v Telnici

4. NEDĚLE POSTNÍ (18.3.)

TÉMA: Světlo přišlo na svět… Jan 3,14-21

Pravdivý člověk hledá cestu ke světlu, nepravdivý hledá způsob, jak se světlu vyhnout. Postní doba by nás měla dovést k zamyšlení, zda na naší cestě je světlem Pán Ježíš.


 

Ježíš Kristus říká: Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne (Jan 14,6). Otázka: Znám cíl svého života? Je tím cílem Pravda věčná? Nechám se vést Ježíšem?


 

Ne 18. 3.

 • 14:00 hod. - pobožnost křížové cesty Sokolnice
 • 16:00 hod. - pobožnost křížové cesty Telnice

     Během křížové cesty bude možnost ke svátosti smíření.

 • 17:00 hod. - Josefína Bakhita – 2. díl, promítání v Hasičce v Sokolnicích

5. NEDĚLE POSTNÍ (25.3.)

TÉMA: Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje… Jan 12,20-33

Jít za Ježíšem znamená přijmout kříž. Ne ten Ježíšův, ani ne nějaký cizí, ale svůj vlastní. Ochota k přijetí kříže pak závisí na tom, bereme-li kříž jako trest (za hříchy) nebo jako lék (od hříchů).


 

Můj osobní kříž může být různě velký a těžký. Nezáleží však na tom, jaký je, ale s jakou ochotou a láskou ho přijímám. V tomto týdnu můžeš zkusit snést z lásky k Pánu Ježíši nějakou nepříjemnost nebo těžkost.


 

Ne 25. 3.

 • 8:30 hod. - při mši svaté v Telnici udílena svátost pomazání nemocných
 • 10:00 hod. - při mši svaté v Sokolnicích udílena svátost pomazání nemocných
 • 14:00 hod. - pobožnost křížové cesty Sokolnice
 • 16:00 hod. - pobožnost křížové cesty Telnice

     Během křížové cesty bude možnost ke svátosti smíření.

 • 17:00 hod. – Večerní chvály ke svátku Zvěstování Páně

KVĚTNÁ NEDĚLE (1.4.)

TÉMA: Požehnaný, který přichází… Jan 12,12-16

Starozákonní proroctví mluví o králi, který přichází k vyvolenému národu. Ten čas se naplnil v Ježíši Kristu - on přijíždí do Jeruzaléma jako Král.


 

Jeruzalémští obyvatelé vítali Ježíše s jásotem. Po celá staletí se připravovali na příchod Mesiáše, nyní ta chvíle přichází. Pro nás začíná Svatý týden. Je to nejbližší příprava na Velikonoce, hlavní svátky Církevního roku. Celý týden by nás měl „vtáhnout“ do největšího tajemství našeho vykoupení. Úklid domácnosti, vnější příprava na slavnost - to všechno je důležité! Nemělo by to však přehlušit touhu setkat se s naším trpícím a posléze vítězným Pánem.


 

Květná neděle 1. 4.

 • 14:00 Křepice - Křížová cesta 

Zelený čtvrtek 5. 4.

 • 9:30 Missa chrismatis (Brno, Petrov)
 • 16:30 Sokolnice - mše svatá; adorace
 • 19:00 Telnice - mše svatá; adorace

5. – 7. 4. Telnice, Sokolnice – Velikonoční hrkání

Velký pátek 6. 4.

 • 9:00 Sokolnice - křížová cesta (zámec. park)
 • 16:30 Sokolnice - velkopáteční obřady
 • 19:00 Telnice - velkopáteční obřady

Bílá sobota 7. 4.

 • 8:00 Telnice - ranní chvály
 • 21:00 Telnice – Obřady Velké noci

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 8. 4.

 • 8:30 Telnice - mše svatá
 • 10:00 Sokolnice - mše svatá

Pondělí v oktávu velikonočním 9. 4.

 • 8:00 mše svatá

 

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ:

Ne 1. 4. Telnice 16:00 – 18:00

St 4. 4. Sokolnice 17:00 – 18:00

 

Postní program farnosti ke stažení ZDE.

 

OKÉNKO PRO DĚTI

Kdyby se někdo zeptal dětí, které že svátky v Církevním roce mají nejraději, pravděpodobně by odpověděly: Vánoce! Jsou to svátky milé, plné pohody, (dárků); prostě se na ně těšíme… Připomínáme si při nich, že NĚKDO nás měl tak rád, že z lásky k nám se narodil na tento svět.

Velikonoce však nejsou v ničem pozadu. Pro křesťany jsou dokonce nejdůležitějšími svátky! O Velikonocích si připomínáme, že NĚKDO nás měl a má tak rád, že z lásky k nám a pro naši záchranu nabídl svůj život.

Nyní už jistě tušíte, že ten NĚKDO je Pán Ježíš. My s ním budeme prožívat postní dobu, abychom se dobře připravili na Velikonoce. Každou neděli čteme v kostele úryvek z evangelia, většinou nějaký příběh ze života Pána Ježíše. A protože vy, děti, býváte zvídavé, můžete se pokusit uhodnout slova, která jsou příznačná pro jednotlivé neděle nebo svátky. Hádanky, které máte před sebou, můžete (vyluštěné) přinést nejpozději do Květné neděle (1.4.) na faru. Správné odpovědi budou zařazeny do slosování a tři vylosovaní budou odměněni hezkými cenami.

HÁDANKY:

1. neděle postní:

PRPAXOBLKTUUSCŠIJEZNNVAÍÍZ

2. neděle postní

---   ---.   -   .   -.--   …

3. neděle postní

ZONSTOŽB

4. neděle postní

3 5 19 20 1

5. neděle postní

Služ ANO

Květná neděle

 

Zelený čtvrtek

†MO

Velký pátek

INRI

Bílá sobota

Kdo mé jméno vysloví, hned mě zničí.

Velikonoční neděle

pádýrbrznho