Ohlédnutí za výukou náboženství pro 2. stupeň

Ve školním roce 2016/2017 probíhala v Telnici výuka náboženství „pro 2. stupeň“ na faře. Účastnilo se jí celkem patnáct dětí, kteří navštěvují buď 2. stupeň ZŠ, nebo jsou studenty osmiletého gymnázia, anebo chodí na jinou střední školu. Vzhledem k věkovému rozptylu (11–17 let) byla výuka podobně jako v minulých letech připravována speciálně pro danou skupinu.

Jádrem náboženského vzdělávání byly katecheze směřované k hlubšímu porozumění věroučných témat, která si připomínáme při hlavních svátcích církevního roku (Vánoce, Velikonoce, Letnice). Dalším důležitým prvkem výuky byla práce s biblickými texty, především s texty evangelií (letos děti častěji pracovaly s Janovým evangeliem), které nás přiváděly k Ježíšovu učení a k základům biblické teologie. Několik katechezí se věnovalo klíčovým teologickým pojmům (např. milosrdenství), rozboru liturgických textů (letos přišel na řadu Velikonoční chvalozpěv) a věroučných pokladů (Nicejsko-cařihradské vyznání víry). Jako obvykle byla zastoupena také oblast setkání víry a umění (prezentací o filmových ztvárněních Ježíšova příběhu a výkladem ikony Nejsvětější Trojice od Andreje Rubleva). Na loňské seznámení se světem judaismu jsme navázali workshopem Hebrejská abeceda, který vedla pracovnice Židovského muzea v Brně Táňa Klementová. Dotkli jsme se také otázek etických (Desatero) a historických.

Výuka náboženství v této skupině je specifická především kvůli rozdílnému věku dětí a s ním do jisté míry související „zralostí ve věcech víry“. Výhodou je, že při aktivních formách výuky (jako jsou diskuse, práce ve dvojicích či ve skupinách apod.) se starší děti dostávají do role učitele a předávají znalosti a zkušenosti těm mladším. Ti nejstarší pak dokonce občas spontánně vydávají svědectví o své víře (dva členové naší skupiny už mají po biřmování), což je z didaktického hlediska velmi cenné. Do náboženství letos chodili (v abecedním pořadí): Anežka Gabrhelová; František Hrazdíra; Karolína Králová; František a Markéta Kroutilovi; Lenka Mutlová; Jaroslav Slezák; Jan a Petr Šustrovi; Dorota, Jonáš a Matěj Vybíralovi; Veronika Zapletalová; Jaroslav a Michaela Zavadilovi. Děkuji jim za všechno, čím obohatili druhé i mě jako učitele. Za podporu in materialibus děkuji P. Vladimírovi.

Jan Vybíral