Hodová mše svatá

Vrcholem hodových slavností je vždy oslava svátku patrona farního kostela – sv. Jana Křtitele. Letos jsme se k této slavnosti sešli v neděli 23. června 2019 za účasti hlavních stárků, krojovaného průvodu a dalších věřících. Slavnostní mši svatou celebroval telnický farář P. Vladimír Langer a na závěr všem popřál krásné hody.

Letos nám bylo dopřáno vynikající počasí, to, když noční déšť skončil patnáct minut přede mší svatou a příjemně osvěžil ovzduší na celý slavnostní den.

Děkujeme všem, kteří s námi přišli do kostela oslavit hody, zvláště pak všem krojovaným.

Fk