Děkovali jsme za letošní úrodu

Podzim se již nachýlil, začali jsme pomalu sklízet úrodu na našich polích i zahradách a tak se slušelo poděkovat tomu, kdo nám všechny tyto dary dává. V sokolnické kapli a ve farním kostele v Telnici jsme přinesli plody země při mších svatých v neděli 20. září 2020, v Praci požehnal úrodu otec Oldřich o týden později 27. září 2020. Poděkování za úrodu bylo jistě i pěkným setkáním pro farníky, v Sokolnicích a v Telnici děvčata po mši svaté rozdávala požehnaný chléb a víno (v Telnici tedy víno již trochu zpracované v podobě burčáku). Díky patří všem, kteří plody ze svých zahrádek poskytli, za výzdobu v kostele v Telnici a v Praci pak zvláště RNDr. Janě Saňové.


Přímluvy k poděkování za úrodu

Bůh je větší než lidská spravedlnost, touží přivést i toho nejposlednějšího člověka k plnosti života a bohatě ho obdarovat. Modleme se proto k němu s důvěrou.

 1. (přinášení zeleniny)
  • Přinášíme ti, Pane, tuto zeleninu, plody naší země, a prosíme za všechny nemocné a trpící, abys je na pozemském putování posiloval nadějí na nebeský domov…
 2. (přinášení ovoce)
  • Přinášíme ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů, prosíme za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby nám vždy ukazovali správný směr…
 1. (přinášení vína)
  • Přinášíme ti, Pane, toto víno, plod révy a plod lidské práce, prosíme za všechny zklamané, hledající a toužící po smíření a nápravě, aby vytrvali v dobrém až do konce a jejich bolest byla proměněna v radost…
 1. (přinášení květů)
  • Přinášíme ti, Pane, tyto květiny, dary našich zahrad, a prosíme za naši mládež, aby se všichni mladí lidé nadchli pro pravou krásu a zamilovali si pravdu, kterou jsi Ty sám…
 1. (přinášení oříšků)
  • Přinášíme ti, Pane, tyto oříšky, symbol našich dětí a prosíme, aby si vždycky vážili toho, co máme od tebe, využívaly toho k dobrému a chránily přírodu…
 1. (přinášení klasů)
  • Přinášíme ti, Pane, toto obilí, které vyrostlo na našich polích, a prosíme za celé farní společenství, abychom spolu žili svorně a dovedli si odpouštět…
 1. (přinášení hroznů vína)
  • Přinášíme ti, Pane, tyto hrozny z vinohradů, a prosíme za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli všechno dobré i zlé a mladí i staří si spolu dobře rozuměli…
 2. (přinášení chleba)
  1. Přinášíme ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm, prosíme za všechny služebníky církve, aby nás sytili chlebem věčného života a Božím slovem…

Pane Ježíši, kéž bychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám Bůh ve své dobrotě, štědrosti a lásce neustále dává. Všechno, co máme, je darem od Tebe, Pane a vede nás k Tobě.

Tobě buď chvála na věky věků. Amen.