07.01.2012 - Tříkrálová sbírka

Poděkování koledníkům a dárcům TS 2012

     Ve dnech 1.- 14.ledna 2012 proběhl již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky, která pomáhá posilovat vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Získané prostředky slouží pro potřeby nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných , mládeže a rodin v nouzi.

     Na svěřeném území modřického a rosického děkanátu se do koledování ochotně zapojilo téměř 1600 koledníků, kteří vytvořily přes 450 kolednických skupinek. Všem koledníkům, vedoucím skupinek, místním asistentům patří velké poděkování, neboť nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Úsilí vynaložené koledníky je neocenitelné a velmi si jejich pomoci vážíme. Velice děkujeme také všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli na společnou pomoc mnoha potřebným.
Zvláštní poděkování patří také kněžím za pomoc a duchovní podporu sbírky.

     Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl opět rekordních 2 598 182 Kč, což je o 140 932 Kč více než v minulém roce. Vzrůstající štědrost dárců je pro nás důkazem důvěry a lze z ní vyčíst víru v důležitost a potřebnost pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb, zvláště v době nepříznivé ekonomické situace, kdy dochází k poklesu dotací na provoz těchto služeb.

     65% výtěžku letošní sbírky Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí k zajištění provozu, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:

- Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě - poskytuje komplexní odbornou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a lidem trpícím chronickými bolestmi s důrazem na zachování lidské důstojnosti a vytváření atmosféry klidu a porozumění pro umírající a jejich blízké.

- Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě - poskytuje specializovanou domácí hospicovou péči, která vychází vstříc přáním nevyléčitelně nemocným lidem strávit konec svého života v domácím prostředí se svou rodinou a blízkými. Služba je zajišťována multidisciplinárním týmem nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.

- Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad - terénní služba zajišťující odborné zdravotnické výkony lidem s akutním nebo chronickým onemocněním v jejich domácím prostředí, vč. zapůjčení kompenzačních pomůcek

- Charitní pečovatelská služba Rajhrad - poskytuje odborný komplex pečovatelských služeb umožňující seniorům, osobám se zdravotním postižením a handicapovaným z důvodu ztráty soběstačnosti zachovat kvalitu života v prostředí svého domova na základě jejich individuálních potřeb.

- Odborné sociální poradenství – poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů, nabízí komplexní informace ke zvládnutí současné nepříznivé situace a jejímu zlepšení.

- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích - poskytuje zázemí a odbornou pomoc mládeži v obtížných životních situacích, u kterých jsou přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů.

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na plánovanou opravu havarijního stavu podlah lůžkové části hospice sv.Josefa v Rajhradě, dále na podporu a rozvoj činnosti farních charit, osobám v tíživé životní situaci a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat!

Ing.Hana Bělehradová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za OCH Rajhrad

www.rajhrad.charita.cz www.dlbsh.cz www.trikralovasbirka.cz

 

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2012 za OCH Rajhrad ke stažení